Pěkný číslo hledá tvář

Pěkný číslo hledá tvář

Fakulta / článek

Matfyz ve spolupráci s partnery vyhlašuje soutěž o grafické pojetí etikety a další vizuální prvky nového univerzitního piva, které dostalo jméno Pěkný číslo.

Univerzitní pivo vzniká ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařskýmPivovarem Ferdinand, který se ujímá výroby. Originální receptura využívá klasickou výrobní technologii. Pěkný číslo je spodně kvašený ležák s mírně vyšším obsahem alkoholu (6,28 %).

A proč název Pěkný číslo? Receptura piva je inspirována číslem π. Třeba proto, že dobré pivo zanechává kroužky na sklenici, nebo protože u piva se scházejí diskusní kroužky. Symbolické je také využití π v receptuře. Obsah alkoholu odpovídá zhruba dvojnásobku Ludolfova čísla a nápoj má okolo 31,4 jednotek hořkosti IBU. Podobných hříček však najdeme v receptuře i výrobě univerzitního piva více.

Soutěž je určena pro plnoleté občany České republiky nebo Slovenské republiky. Jejím cílem je vytvořit co nejzajímavější a nejvýstižnější grafické zpracování etikety a vizuálních prvků pro nové univerzitní pivo, případně i dalších propagačních prvků (slogany, billboard, samolepky, poutače, námět na videoreklamu).  

Technika zpracování návrhů není omezena, odborná porota bude hodnotit především výstižnost a tvůrčí nápad zaslaného návrhu. Podrobnosti najdete v přiložených soutěžních listech.

Soutěž začíná 15. 10. 2020 a návrhy je možné zasílat na e-mail pr@mff.cuni.cz (maximální velikost přílohy je 10 MB) až do 20. 11. 2020 do 23:59, nebo poštou (viz níže). Tak zkuste najít podobu Pěknýho čísla!


 

Podmínky soutěže

Soutěž Pěkný číslo hledá tvář vyhlašuje a pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MFF UK). Jejím hlavním cílem a účelem je získání ideového návrhu grafického pojetí (vizuálního stylu) etikety a dalších propagačních prvků ve vztahu k novému univerzitnímu pivu, které nese název Pěkný číslo.

Soutěž je určena pro plnoleté občany ČR nebo SR, autory či kolektivy autorů (amatérské i profesionální tvůrce).

Soutěžní příspěvky mohou mít v podstatě libovolné zpracování, nutná je však přiměřená technická úroveň (kvalitní scan kresby či export z grafického programu v obvyklém formátu – *.pdf apod.) a respektování tvaru a povinných prvků, které definují přiložené šablony. Soutěžící mohou přihlásit více návrhů.

Vítězný návrh bude sloužit jako závazný podklad pro přípravu definitivní grafické prezentace nového produktu. Autor vítězného návrhu bude pozván na slavnostní uvedení nového piva na trh, které proběhne v březnu 2021 (pokud to epidemiologické podmínky dovolí).

Organizátoři si vyhrazují právo nezvolit žádný z došlých návrhů jako vítězný.

Harmonogram soutěže

Vyhlášení: 15. října 2020

Příjem návrhů: do 20. listopadu 2020, 23:59

Vyhlášení vítězů: leden 2021

Odevzdávání soutěžních návrhů

Soutěžní příspěvky je nutno zaslat e-mailem na adresu pr@mff.cuni.cz, v předmětu zprávy musí být uvedeno „Pěkný číslo“ a velikost přílohy nesmí překročit 10 MB. Vlastní návrh musí být přílohou e-mailu dle parametrů vymezených výše. Pro zařazení do soutěže je rozhodující datum a čas doručení e-mailu.

Návrhy je možné zasílat také poštou na adresu OPMK MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, obálku je nutné označit heslem „Pěkný číslo“.

V obou případech nezapomeňte uvést kontakt na soutěžícího (e-mail, telefon).

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky, které evidentně nesplňují zaměření soutěže, nevyhovují technickou kvalitou nebo jsou v rozporu s českou legislativou či dobrými mravy.

Všichni soutěžící, jejichž návrhy postoupí do širšího výběru, obdrží jako poděkování za účast slevový kód pro nákup v e-shopu nakladatelství MatfyzPress.

Porota

Porota bude složena ze zástupců zainteresovaných institucí, tedy MFF UK, Univerzity Karlovy, Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a Pivovaru Ferdinand. Mohou být přizváni také představitelé dalších institucí. 

Soutěžní návrhy budou hodnoceny podle několika kritérií, z nichž mohou být rozhodující originální nápad, dobrá čitelnost, snadná masová produkce nebo respekt k zadaným šablonám. Tato kritéria jsou však jen orientační. Porota určí tři vítězné návrhy (I., II. a III. místo) a má právo navrhnout i další mimořádná ocenění, případně cenu rozdělit.

Porota a organizátoři mají právo nevybrat žádný z došlých návrhů jako vítězný.

Ceny

Všichni ocenění obdrží dárkové předměty MFF UK, vítěz bude pozván na slavnostní křest Pěknýho čísla, který proběhne v březnu 2021 (pokud epidemiologické podmínky dovolí). Hlavní ceny jsou následující:

  • I. místo – sud piva Ferdinand (50 l) a 12 000 Kč,
  • II. místo – sud piva Ferdinand (30 l) a 6 000 Kč,
  • III. místo – sud piva Ferdinand (15 l) a 4 000 Kč.

Účastí v soutěži nemá soutěžící právní nárok na výhru a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Soutěžní příspěvky soutěže mohou být pro potřeby pořadatele zveřejňovány už v jejím průběhu na www.matfyz.cz, sociálních sítích fakulty, případně na oficiální stránce fakulty.

Právní ustanovení

Účastník (soutěžící) zasláním svého soutěžního příspěvku stvrzuje, že je autorem návrhu jako autorského díla a že je oprávněn ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto návrhem jako autor svobodně nakládat v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže.

Návrh nesmí porušovat autorská a osobní práva třetích osob. Soutěžící zasláním návrhu do soutěže uděluje pořadateli souhlas k bezplatnému užití návrhu v souladu s podmínkami soutěže, zejména souhlasí s tím, aby pořadatel použil návrh jako podklad pro konečnou podobu etikety a dalších grafických prvků spojených s fakultním pivem Pěkný číslo, které bude následně předmětem komerčního prodeje. Dále souhlasí s využitím návrhu pro propagační účely na www stránkách MFF UK a jiných propagačních materiálech pořadatele, souhlasí se zveřejněním návrhu u partnerů pořadatele na výrobku samotném, v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a bez nároku na zisk budoucí.

Soutěžící zasláním návrhu do soutěže dále potvrzuje, že má řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů).

Soutěžící přihlášením návrhu potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v pravidlech soutěže a uděluje současně pořadateli nevýhradní časově a místně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby ve smyslu § 12 autorského zákona v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže. Pořadatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.

Další články k tématu