70/70: Jiří Podolský

70/70: Jiří Podolský

Fakulta / anketa

Sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů přeje Matfyzu k 70. výročí založení.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Aby i nadále měla zvídavé a talentované studenty a studentky, kteří se stanou našimi kolegy a pokračovateli. Aby co nejlépe dál plnila své poslání, které jí dal do vínku zakladatel pražské univerzity, prvního studia generale severně od Alp a východně od Paříže, Karel IV. Jasně vyslovil svůj záměr, platný i dnes:

„… aby se ti, které vyznamenává důvtipem vrozená chápavost vloh, stali vzdělanými znalostí věd, a netoliko už nebyli nuceni, však mohli i za zbytečné pokládati k vyhledávání věd kraj světa obcházeti, k cizím národům putovati, nebo, aby jejich dychtění bylo uspokojeno, v neznámých krajinách žebrati, nýbrž aby sobě měli za slávu, že mohou jiné z ciziny zváti k lahodnosti vůně a k účasti na takovém vděku.“

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Náročné studium, hloubka poznání, špičková věda, kolegialita.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Klíčem k úspěchu je najít optimální a adekvátní rovnováhu mezi mnoha dvojicemi protichůdných požadavků, mezi něž patří zejména:

zachování tradic – nezbytnost modernizace,
služba této zemi – kosmopolitní internacionalizace,
naším úkolem je výuka – jsme ryze vědecká instituce,
jsme elitní škola pro nejnadanější jedince – budeme přijímat každého,
stimulace extrémní soutěživosti jedinců – preference pasivní účasti ve velkých týmech.

A bylo by možné najít mnoho jiných podobných a podrobnějších otázek. K hledání zmíněné dynamické rovnováhy je nezbytná průběžně vedená, věcná debata všech zúčastněných. Samozřejmě je nutná autonomie a nezávislost na dobově podmíněných politických, ideologických či ekonomických tlacích. Svobodný rozvoj fakulty i celé univerzity potřebuje moudré vedení opírající se o sebevědomé a současně konsenzuální členy akademické obce. A pochopitelně též dostatečné, účelně vynakládané finanční zdroje.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Asi největší výzvou bylo, když mi v roce 2004 tehdejší proděkan Němeček na doporučení kolegů Langera a Skály nabídl roli garanta fyziky zodpovědného za koordinaci výuky všech oborů bakalářského i magisterského studia, každoroční přípravu Karolinek, akreditace, nostrifikace, organizaci přijímacích zkoušek i řízení státních závěrečných zkoušek. Tato výzva se ukázala jako dlouhodobý závazek. Až nyní se zánikem studijních oborů tyto úkoly postupně přebírají moji kolegové, garanti řady nových studijních programů.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Vyjádřeno stručně: na Matfyzu jsem nyní profesorem teoretické fyziky. Ke světočáře MFF UK jsem se připojil jako student a následně prošel metamorfózami „asistent“, „odborný asistent“ i „docent“. Jako akademický pracovník na Matfyzu působím 35 let, právě polovinu existence této fakulty. Důkaz: Pětileté studium jsem dokončil v roce 1987 a v dekadické soustavě platí 1952 + 35 = 1987 a také 1987 + 35 = 2022. Q.E.D.

Další články k tématu