Objasnění vlivu atmosférických gravitačních vln na klima

Objasnění vlivu atmosférických gravitačních vln na klima

Autoři: Petr Šácha

V rámci tohoto projektu využíváme nejmodernÄ›jší atmosfĂ©rickĂ© datovĂ© soubory s vysokĂ˝m rozlišenĂ­m a ĹˇpiÄŤkovĂ© teoretickĂ© metody pro detekci vnitĹ™nĂ­ch gravitaÄŤnĂ­ch vln (VGV) a diagnostiku jejich interakce s pozadĂ­m. CĂ­lem je pĹ™ezkoumat a rozšířit naše znalosti o vlivu VGV na dynamiku a sloĹľenĂ­ atmosfĂ©ry a na propojenĂ­ mezi atmosfĂ©rickĂ˝mi vrstvami.

VGV existujĂ­ v atmosfĂ©Ĺ™e v rozliÄŤnĂ˝ch měřítkách, ale obvykle znaÄŤná část jejich spektra zĹŻstává nerozlišena v globálnĂ­ch pĹ™edpovÄ›dnĂ­ch ÄŤi klimatickĂ˝ch modelech, a jejich dopady je proto tĹ™eba parametrizovat. Naše znalosti o dopadech VGV na celou škálu procesĹŻ od projevĹŻ poÄŤasĂ­ po dlouhodobĂ˝ vĂ˝voj klimatu byly dosud zaloĹľeny na jejich pĹ™evážnÄ› parametrizovanĂ˝ch účincĂ­ch. AnalĂ˝za simulacĂ­ schopnĂ˝ch plnÄ› rozlišit VGV umoĹľnĂ­ pĹ™esnÄ›jší chápánĂ­ dynamickĂ˝ch procesĹŻ v atmosfĂ©Ĺ™e a takĂ© pomĹŻĹľe zhodnotit realistiÄŤnost souÄŤasnĂ˝ch parametrizacĂ­ VGV tĂ­m, Ĺľe napovĂ­, do jakĂ© mĂ­ry jsou jejich parametrizovanĂ© účinky v modelech umÄ›lĂ©. Na základÄ› toho budeme moci upravit parametrizace VGV a docĂ­lit pĹ™esnÄ›jší pĹ™edpovÄ›di budoucĂ­ho klimatu.

Kontakt:

RNDr. Petr Šácha, Ph.D.
E-mail: petr.sacha@matfyz.cuni.cz
Tel.: 770 139 482
Webová stránka: https://kfa.mff.cuni.cz/?page_id=2134

Isentropy (kontury) a vertikální rychlost vzduchu (barevně) v jednom okamžiku modelové simulace obtékání překážky (hora s charakteristickým tvarem) prouděním přicházejícím z levé strany. Na návětrné straně a nad horou lze vidět tvorbu gravitačních vln a oblast jejich nestability okolo 20 km. Na závětrné straně nízko nad zemí vidíme obdobu fénu a výše pak oblast silné turbulence a zachycené závětrné gravitační vlny, které se mohou šířit jen horizontálně směrem doprava od hory.
Isentropy (kontury) a vertikálnĂ­ rychlost vzduchu (barevnÄ›) v jednom okamĹľiku modelovĂ© simulace obtĂ©kánĂ­ pĹ™ekážky (hora s charakteristickĂ˝m tvarem) proudÄ›nĂ­m pĹ™icházejĂ­cĂ­m z levĂ© strany. Na návÄ›trnĂ© stranÄ› a nad horou lze vidÄ›t tvorbu gravitaÄŤnĂ­ch vln a oblast jejich nestability okolo 20 km. Na závÄ›trnĂ© stranÄ› nĂ­zko nad zemĂ­ vidĂ­me obdobu fĂ©nu a výše pak oblast silnĂ© turbulence a zachycenĂ© závÄ›trnĂ© gravitaÄŤnĂ­ vlny, kterĂ© se mohou šířit jen horizontálnÄ› smÄ›rem doprava od hory.

Další projekty