Matfyz rozšiřuje firemní Partnerský program do Německa

Matfyz rozšiřuje firemní Partnerský program do Německa

Fakulta / video / článek

ĂšspěšnĂ˝ rozjezd partnerskĂ©ho firemnĂ­ho programu Matematicko-fyzikálnĂ­ fakulty UK potvrzuje pĹ™istoupenĂ­ zahraniÄŤnĂ­ho partnera ze SRN. V centru spolupráce budou v následujĂ­cĂ­ch letech materiálovĂ© vÄ›dy.

SlavnostnĂ­ podpis smlouvy mezi MFF UK a MSE, Clausthal. Zleva: M.Sc. V.-D. Neubert, doc. B. Smola, prod. M. Vlach, doc. I. StulĂ­ková, prof. V. Neubert
SlavnostnĂ­ podpis smlouvy mezi MFF UK a MSE, Clausthal. Zleva: M.Sc. V.-D. Neubert, doc. B. Smola, prod. M. Vlach, doc. I. StulĂ­ková, prof. V. Neubert

V pondÄ›lĂ­ 8. prosince podepsal prodÄ›kan MFF UK dr. Martin Vlach prvnĂ­ zahraniÄŤnĂ­ smlouvu v rámci PartnerskĂ©ho firemnĂ­ho programu fakulty. V Clausthalu do nÄ›j vstoupila nÄ›mecká firma Materials Science and Engineering Werkstoffzentrum (MSE). ObÄ› strany podpisem vyjádĹ™ily dlouhodobĂ˝ zájem na oboustrannÄ› vyváženĂ© spolupráci. V jejĂ­m rámci mohou bĂ˝t vypisovány studentskĂ© práce, kterĂ© jsou tematicky blĂ­zkĂ© vĂ˝zkumnĂ©mu i aplikaÄŤnĂ­mu rámci partnera. VzájemnĂ˝ kontakt tak umoĹľnĂ­ studentĹŻm a mladĂ˝m vÄ›dcĹŻm poznat tĂ˝movou práci v mezinárodnĂ­m měřítku a rozšíří moĹľnost uplatnÄ›nĂ­ v praxi, navĂ­c v atraktivnĂ­m prostĹ™edĂ­ špiÄŤkovĂ©ho pracovištÄ› v NÄ›mecku.

SpoleÄŤnost MSE je svÄ›tovÄ› uznávanĂ˝m odbornĂ­kem v oblastech materiálovĂ© vÄ›dy a inĹľenĂ˝rstvĂ­.


Firmu MSE, která se Ĺ™adĂ­ mezi tzv. malĂ© a stĹ™ednĂ­ podniky, na slavnostnĂ­m podpisu smlouvy reprezentoval majitel firmy prof. Dr. Volkmar Neubert a jednatel firmy M.Sc. B.Sc. Volkmar-Dirk Neubert. Firma patří mezi nÄ›kolik dalších vĂ˝zkumnĂ˝ch subjektĹŻ sdruĹľenĂ˝ch pod názvem Neubert Firmengruppe, kterĂ© se zabĂ˝vajĂ­ vĂ˝zkumem a vĂ˝robou kovovĂ˝ch materiálĹŻ pro rĹŻznĂ© aplikace, od pouĹľitĂ­ v automobilovĂ©m prĹŻmyslu aĹľ po biodegradabilnĂ­ implantáty. VĂ˝znam a smysl partnerstvĂ­, jehoĹľ příprava trvala nÄ›kolik mÄ›sĂ­cĹŻ, charakterizovala garantka spolupráce doc. Ivana StulĂ­ková: „PĹ™estoĹľe neoficiálnĂ­ spolupráce pracovnĂ­kĹŻ fakulty s prof. Neubertem funguje jiĹľ Ĺ™adu let, rozhodnÄ› nejde o formalismus, ale o povýšenĂ­ stávajĂ­cĂ­ho stavu.“

Nezanedbatelnou sloĹľkou partnerskĂ© spolupráce je vzájemná propagace zúčastnÄ›nĂ˝ch pracovišť. TakĂ© v tomto případÄ› vytváří podepsaná smlouva dobrĂ˝ základ k posĂ­lenĂ­ prestiĹľe na mezinárodnĂ­ Ăşrovni. Je jasnĂ˝m sdÄ›lenĂ­m i vĂ˝zvou dalším subjektĹŻm, kterĂ© majĂ­ zájem na spolupráci jak uĹľ s MFF UK, tak s Materials Science and Engineering Werkstoffzentrum Clausthal.


Mohlo by vás zajímat:

ÄŚSOB rozšiĹ™uje Ĺ™ady partnerĹŻ MFF UK
JetBrains partnerem Matfyzu
Dalším strategickým partnerem Matfyzu se stal Red Hat
Matfyz rozšiřuje firemní Partnerský program do Německa
PartnerskĂ˝ program a MalostranskĂ© IT setkánĂ­
PartnerskĂ˝ program startuje

Teze partnerského programu

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.