Eyen vstupuje do partnerského programu

Eyen vstupuje do partnerského programu

Fakulta / článek

PoÄŤet firem, kterĂ© Ăşzce spolupracujĂ­ s Matfyzem, jiĹľ pĹ™esáhl ÄŤĂ­slo ÄŤtyĹ™icet. Nedávno se do skupiny fakultnĂ­ch partnerĹŻ zaĹ™adila i softwarová firma Eyen. SpojenĂ­ je to celkem pĹ™irozenĂ©, všichni tĹ™i jejĂ­ zakladatelĂ© totiĹľ patří mezi absolventy Matfyzu.

Firma Eyen se zaměřuje na vĂ˝voj softwaru pro studium nano- a mikroskopickĂ˝ch struktur. JejĂ­ pracovnĂ­ci pomocĂ­ pokroÄŤilĂ˝ch vĂ˝poÄŤetnĂ­ch metod zpracovávajĂ­ data z mikroskopĹŻ a mikro CT systĂ©mĹŻ, na jejichĹľ základÄ› pak vznikajĂ­ trojrozmÄ›rnĂ© modely ve vysokĂ©m rozlišenĂ­. Jde například o modely biomolekul, bĂ­lkovin a rĹŻznĂ˝ch virĹŻ, kterĂ© jsou dĹŻleĹľitĂ© pro vĂ˝zkum v oblasti medicĂ­ny a farmakologie. Firma pĹ™itom využívá a zpracovává takĂ© data zĂ­skaná prostĹ™ednictvĂ­m modernĂ­ zobrazovacĂ­ metody zvanĂ© kryoelektronová mikroskopie.

„Naše práce vycházĂ­ z celĂ©ho komplexu technickĂ˝ch vÄ›d, od fyziky pĹ™es matematiku aĹľ po informatiku, a vysoká kvalifikace zamÄ›stnancĹŻ poskytovaná MFF UK v tÄ›chto oborech je pro nás nezanedbatelnou konkurenÄŤnĂ­ vĂ˝hodou,“ uvedl Lukáš Maršálek, vĂ˝konnĂ˝ Ĺ™editel spoleÄŤnosti Eyen. VystudovanĂ˝ informatik zaloĹľil firmu v roce 2013 spoleÄŤnÄ› se dvÄ›ma dalšími spolužáky. V souÄŤasnĂ© dobÄ› tvoří absolventi MFF UK vĂ­ce neĹľ polovinu zamÄ›stnancĹŻ celĂ© spoleÄŤnosti. „PracujĂ­ u nás nejen absolventi informatiky, ale takĂ© matematiky a teoretickĂ© i experimentálnĂ­ fyziky,“ dodává Maršálek.

Zástupci spoleÄŤnosti se jiĹľ dříve nÄ›kolikrát zapojili do vĂ˝uky na MFF UK. Ve spolupráci s firmou uĹľ například na fakultÄ› vznikla jedna diplomová práce zaměřená právÄ› na oblast matematickĂ©ho zpracovánĂ­ obrazu v kryoelektronovĂ© mikroskopii. Tomuto tĂ©matu se chtÄ›jĂ­ oba partneĹ™i vÄ›novat i nadále. „Nalezli jsme spoleÄŤnĂ© tĂ©ma, kterĂ© je zajĂ­mavĂ© jak po stránce vÄ›deckĂ©, tak z hlediska aplikaÄŤnĂ­ho, coĹľ pĹ™irozenÄ› vyĂşstilo v plán na další spoleÄŤnou práci,“ říká dr. Iveta HnÄ›tynková z Katedry numerickĂ© matematiky.

Další studenti teÄŹ zĂ­skajĂ­ konkrĂ©tnĂ­ pĹ™edstavu o moĹľnostech propojenĂ­ základnĂ­ho vĂ˝zkumu s aplikacemi v podobÄ› špiÄŤkovĂ˝ch softwarovĂ˝ch produktĹŻ, na jejichĹľ vzniku se budou moci sami podĂ­let. „Věříme, Ĺľe jde o správnĂ˝ krok, kterĂ˝ se nám všem v budoucnu vyplatĂ­. Forma otevĹ™enĂ˝ch magisterskĂ˝ch pracĂ­ pĹ™edstavuje takĂ© pro nás dobrĂ˝ zpĹŻsob, jak si vyzkoušet, ověřit a uvĂ©st v Ĺľivot novĂ© a netradiÄŤnĂ­ myšlenky a algoritmy,“ uzavĂ­rá Maršálek.

Záznam prosincovĂ© pĹ™ednášky Lukáše Maršálka o kryoelektronovĂ© mikroskopii

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.