Alumni

MFF UK – U3V

Díky Celoživotnímu vzdělávání studenti získají nejen znalosti, informace a dovednosti, ale také možnost využít obohacujícím způsobem svůj volný čas a vytvářet nové kontakty a přátelství. Na výběr jsou přitom nejrůznější obory. Mnoho seniorů využije například kurzy práce s počítačem, kde se naučí vytvářet jednoduché textové dokumenty, vyhledávat na internetu i komunikovat prostřednictvím e-mailové pošty.

60% (300 Kč) sleva z poplatku za Kurzy Univerzity třetího věku (U3V) v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK (pozn.: platné od 1. února 2015).

PROGRAM V akademickém roce 2015/2016 budou v rámci U3V na MFF UK otevřeny následující kurzy:

Fyzika pro nefyziky

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec patřící FJFI ČVUT.

Doba a místo konání: pondělí odpoledne 1× týdně, od 14 hodin, v budově MFF UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

Problémy znečištění ovzduší

Obsah kurzu: Historický vývoj znečišťování ovzduší člověkem, základní pojmy. Zimní a letní smog, základní znečišťující látky, ozon, aktuální situace. Podmínky v atmosféře, teplotní inverze a rozptyl znečištění. Záření v atmosféře, nebezpečné záření. Voda v atmosféře, znečištění a atmosférická depozice. Modelování turbulentního rozptylu příměsí. Pozorování znečištění, informační systémy. Vlivy znečištění ovzduší na atmosférické procesy, klimatický systém, změny klimatu apod.

Doba a místo konání: 10 přednášek (5 v ZS, 5 v LS) ve čtvrtek od 14.00 v budově MFF UK v Troji 1× za 14 dní

Vesmír na internetu I – novinky z výzkumu sluneční soustavy

Obsah kurzu: Přednášky budou zaměřeny na významné výsledky pozemského a kosmického výzkumu těles sluneční soustavy v posledních letech a v současnosti. Ve sluneční soustavě operuje několik vědeckých sond a stanic – jako příklady uveďme sondu Rosetta, která v roce od srpna 2014 do konce 2015 doprovází kometu Churyumov-Gerasimenko, anebo sondu New Horizons, která v r. 2015 začne pracovat u trpasličí planety Pluto. Další kosmické stanice nepřetržitě sledují Slunce a jeho aktivitu. Také pozemní pozorování a laboratorní analýzy meteoritů přinášejí nečekaná data podobně jako objevy planetárních soustav u jiných hvězd. Náš pohled na sluneční soustavu, její historii a na otázky života ve vesmíru se postupně mění a to má kurz Vesmír na internetu I názorně ukázat.

Doba a místo konání: středa od 14 hodin, posluchárna T1 nebo T2 v budově MFF UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

Finanční matematika

Obsah kurzu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech. Základem je úrokový počet a jeho užití ke stanovení časové hodnoty peněz. Princip stanovení počáteční a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produktů, jakými jsou spoření a úvěry. Dále jsou v kurzu vyloženy principy hodnocení investičních příležitostí a oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů životního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce s demografickými předpoklady.

Doba a místo konání: čtvrtek od 14 hodin, 1× za 2 týdny v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83

Geometrie všude kolem nás

Obsah kurzu: Prostorová představivost, geometrie bez rýsování. Co jsme už zapomněli ze základní školy, ale v praxi užíváme. Cesta od dětské kresby ke stavebním výkresům. Kompozice v architektuře a malířství. Několik záhad a překvapení.

Doba a místo konání: středa od 14.00, 1× za 2 týdny v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83.

Dějiny matematiky ve starém Egyptě a Mezopotámii

Obsah kurzu: Zimní semestr. Starý Egypt. Hieroglyfické, hieratické a démotické písmo, písaři, školy a knihovny, papyrus. Egyptské matematické texty. Zápis čísel, desítková nepoziční soustava. Aritmetické operace, komplikované počítání se zlomky. Počátky algebry. Výpočty obsahů a objemů, sklony rovin a vyměřování. Praktické úlohy, úlohy o chlebu a pivech. Letní semestr. Starověká Mezopotámie. Klínové písmo, písaři, školy a knihovny, hliněné tabulky. Matematické texty. Zápis čísel, šedesátková nedůsledně poziční soustava a desítková nepoziční soustava. Aritmetické operace. Počátky algebry, úlohy vedoucí na lineární, kvadratické a kubické rovnice a jejich soustavy. Pýthagorova věta. Výpočty obsahů a objemů. Počátky teoretické geometrie. Praktické úlohy, finanční aritmetika.

Doba a místo konání: středa od 14.00, 1× za 2 týdny v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83.

Matematika pro každý den

Obsah kurzu: Základní pojmy a vztahy v matematice. Funkce jako matematické vyjádření vztahů. Vlastnosti a vyšetřování funkcí, základy vyšší matematiky. Rovnice a jejich řešení, podmínky řešitelnosti. Geometrie konstruktivní a analytická. Posloupnosti a řady, základy finanční matematiky. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti. Základy matematické statistiky. Teorie grafů. Výpočetní technika ve výuce matematiky. Historie matematiky.

Doba a místo konání: čtvrtek od 14.00, 1× za 2 týdny v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83.

Základy práce na počítači

Obsah kurzu: Kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé, kteří zatím neměli mnoho možností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači, standardní software (textový a tabulkový editor), možnosti komunikace prostřednictvím počítače (využití sítí, Internet). V letním semestru budou účastníci seznámeni s dalšími typy software (např. výukové programy, grafické editory apod.) a s možnostmi vytvoření vlastních produktů (např. webové stránky atd.). Budou souběžně pořádány dva kurzy, jeden pro úplné začátečníky, druhý pro mírně pokročilé. Počet účastníků kurzu je limitován kapacitními možnostmi počítačových laboratoří!

Doba a místo konání: Výuka se bude konat v pondělí resp. ve středu odpoledne, 1× za 2 týdny v budově MFF UK, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 83. Konkrétní den a hodinu výuky upřesní přednášející podle odborné vyspělosti účastníků fakulta.

Kurzy budou zahájené první resp. druhý týden v říjnu 2015.

Zájemci o kurzy (všechny budou dvousemestrální) obdrží formulář přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500,– Kč za kurz, členové Alumni Matfyz 200,– Kč za kurz) na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce.

Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci o kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK.

Termín pro odevzdání přihlášky je od 1. února do 15. září 2015.

Číslo bankovního spojení: 21210277/0100,
VS: 7,
KS: 179,
spec. symbol: rodné číslo bez lomítka.

Kontaktní osoba:
Lucie Šimůnková
telefon: 221 91 1259
e-mail: Lucie.Simunkova@mff.cuni.cz

Alumni Matfyz.cz

Matfyz Alumni, z. s.
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
IČ: 02309939
DIČ: CZ02309939
E-mail: alumni@mff.cuni.cz

Web Fakulty
Studuj na MFF