Alumni

Výroční zpráva o činnosti 2015

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: Matfyz Alumni z.s.

IČ: 02309939

Sídlo: Ke Karlovu 3, Praha 2, 116 21

Datum založení, resp. Registrace: 8. 11. 2013, resp. 1.1.2014

Členská základna: 301, členský příspěvek 99,–/1 rok, 149,–/2 roky, 299,–/5 let.

2. CÍLE MATFYZ ALUMNI:

a. sdružování absolventů a přátel MFF UK napříč generacemi, výměna zkušeností a vzájemná pomoc a spolupráce,

b. podpora studentských a absolventských projektů v České republice i v zahraničí formou grantů a odborného vedení,

c. rozvíjení a kultivace prostředí MFF UK,

d. pořádání diskusních setkání, přednášek, kulturních a společenských akcí,

e. vydávání vlastních informačních či propagačních materiálů a publikací,

f. získávání materiální i nemateriální podpory pro činnost Spolku,

g. šíření dobrého jména MFF UK v ČR i v zahraničí, spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi, obdobnými spolky a dalšími institucemi a občanskými sdruženími v ČR i v zahraničí.

3. ČINNOST SPOLKU

Činnost v roce 2014 zajišťovali pracovníci OVVP a OMK při MFF UK.

3.1 VOLBA ČLENSKÉ ZÁKLADNY

2.10.2015 byla uspořádána první členská schůze spolku Matfyz Alumni, které se zúčastnilo 30 osob (z toho 26 členů spolku). Byly projednány Stanovy a hlasovalo se o návrhu znění Stanov. Na této schůzi byli zvoleni tito členové do funkcí:

Předseda: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Místopředseda: RNDr. Helena Nyklová

Tajemník: Mgr. Václava Kopecká

Členové Výboru: Mgr. Marek Vyšinka, Bc. Ondřej Vostal, RNDr. Naďa Žaludová, PhDr. Karel Diviš

Členové Kontrolní komise: Mgr. Tomáš Jirotka, RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.

Dne 9.10. 2015 byl děkanem MFF UK prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc. jmenován jako zástupce fakulty do Kontrolní komise RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

4.12.2016 byla uspořádána 1. schůze Výboru za přítomnosti členů Kontrolní komise spolku Matfyz Alumni, kde byl zvolen hospodář spolku, RNDr. Naďa Žaludová.

3.2 VEDENÍ A AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK matfyz.cz/alumni

O obsahovou část stránek se starají členové spolku ve spolupráci s MFF UK. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a přidávány novinky.

3.3 TVORBA A ROZESÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Newsletter byl v roce 2015 rozeslán 3× absolventům fakulty, kteří s fakultou zůstali v kontaktu, tj. i mimo členskou základnu.

3.4 PARTNERSKÝ PROGRAM

Partnerský program MFF UK je prezentován i absolventům MFF UK a cíleně jsou vyhledáváni partneři a společné projekty.

3.5 ADMINISTRA­TIVNĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Správa spolku byla zajišťována ve spolupráci s MFF UK. Finanční zajištění provozu rovněž podpořila fakulta jako hlavní partner spolku, vlastní finanční zdroje spolek v daném roce měl z členských příspěvků – 23 511,88 Kč.

Na konci roku byl spolek převeden na z.s a byly registrovány nově schválené Stanovy.

4. ZÁVĚR

V roce 2015 usiloval Matfyz Alumni o upevnění struktury, nastavení organizačních a komunikačních kanálů a ukotvení spolku ve struktuře fakulty. Činnost prozatímních správců a později členů výboru spolku směřovala k naplňování cílů Matfyz Alumni.

Zpracovala ke dni 12.7.2016 RNDr. Naďa Žaludová

Alumni Matfyz.cz

Matfyz Alumni, z. s.
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
IČ: 02309939
DIČ: CZ02309939
E-mail: alumni@mff.cuni.cz

Web Fakulty
Studuj na MFF